Naleving

Onderzoekers die toegang willen krijgen tot genetische hulpbronnen moeten de nodige zorgvuldigheid betrachten, d.w.z. een proces volgen om na te gaan of al het biologische materiaal dat wordt verzameld (of overgedragen) en wordt gebruikt voor onderzoek [1] voldoet aan de wettelijke vereisten voor ABS.

Neem contact op met de juiste persoon aan je onderzoeksinstelling voordat je stappen zet in Access & Benefit-Sharing!

1. Bepaal of het Nagoya Protocol op het materiaal van toepassing zal zijn. Raadpleeg de Checklist voor Onderzoekers, die een stapsgewijze handleiding biedt om dit te bepalen. Als je vaststelt dat het protocol niet van toepassing is, ga je verder met stap 7 hieronder.

2. Verzamel informatie over het land dat het materiaal levert. Gebruik de Checklist voor Onderzoekers, verwijzend naar de ABS Clearing-House-website om te bepalen of het leveranciersland het protocol heeft geratificeerd en wet- of regelgeving heeft om de genetische hulpbron die je wil gebruiken te reguleren.

3. Onderneem indien nodig ‘passende zorgvuldigheid’. De vereiste due diligence-stappen zijn afhankelijk van hoe de genetische hulpbron is verkregen. De Checklist voor Onderzoekers vat de onderstaande stappen samen.

Voor directe toegang, waarbij de genetische bronnen rechtstreeks door de onderzoeker worden verkregen uit het land van herkomst:

 • Bepaal met behulp van het ABS Clearing-House of de toegangsmaatregelen vereisten omvatten om ‘voorafgaande geïnformeerde toestemming’ (PIC) en ‘wederzijds overeengekomen voorwaarden’ (MAT) voor de genetische hulpbron te verkrijgen (bijv. China vereist PIC en MAT, Japan momenteel niet).
 • Neem bij twijfel contact op met het nationale ABS-contactpunt van dat land, via de juiste persoon aan je onderzoeksinstelling.
 • Vraag indien nodig PIC aan. Dit houdt in dat de vereiste informatie (die zal variëren) wordt ingediend bij de geïdentificeerde toegangspunten en belanghebbenden van het land van de aanbieder. Dit kan bevoegde nationale autoriteiten, lokale gemeenschappen en verschillende bestuursniveaus omvatten en kan tijdrovend zijn.
 • Als materiaal of kennis die verband houdt met genetisch materiaal wordt verkregen van inheemse of lokale gemeenschappen, is aanbevolen om ‘onderling overeengekomen voorwaarden’ (MAT) voor toegang te bedingen, ook al is dit niet vereist in de nationale wetgeving.
 • Controleer of u andere vergunningen nodig heeft (bijv. voor export, toegang tot beschermde gebieden etc.)
 • Nadat PIC is verkregen zal je onderzoeksinstelling onderhandelen over MAT met de bevoegde nationale autoriteit. (In de praktijk gebeurt dit vaak gelijktijdig met de PIC-aanvraag.)
 • De bevoegde nationale autoriteit in het land dat het materiaal levert geeft een vergunning aan de gebruiker af en publiceert een bevestiging daarvan op de ABS Clearing-House-website.
 • Het ABS Clearing-House genereert een internationaal erkend conformiteitscertificaat (IRCC).
 • Houd je tijdens het onderzoek aan deze voorwaarden. Als dit niet mogelijk is, moet er opnieuw onderhandeld worden over de PIC en MAT.

Voor indirecte toegang, waarbij de genetische bronnen via een derde partij worden verkregen, bijvoorbeeld een privé-/geregistreerde collectie, botanische tuin etc.:

 • Informeer bij de tussenpersoon naar de beste manier om de genetische hulpbron voor jouw project te verkrijgen. Dit kan variëren afhankelijk van of de derde partij een collectie, medewerker, ex-situ faciliteit [2] etc. is.
 • Controleer of PIC en MAT zijn verkregen door de tussenpersoon toen de bronnen voor het eerst werden gebruikt, of verzamel informatie om te bevestigen dat PIC en MAT niet vereist waren.
 • Verkrijg PIC en MAT van de tussenpersoon. Dit zal waarschijnlijk de vorm hebben van een IRCC, maar kan ook de vorm hebben van gelijkwaardige informatie. [3]
 • Bevestig dat de overdracht en het beoogde gebruik onder de PIC- en MAT-voorwaarden vallen.
  Zo niet, vraag een nieuwe of gewijzigde PIC en MAT aan vanuit het leveranciersland.

4. Dien indien nodig een due diligence-verklaring in. Als je genetische bronnen gebruikt die onder het Nagoya Protocol vallen, moet je een zorgvuldigheidsverklaring indienen. Raadpleeg de Checklist voor Onderzoekers voor meer informatie.

5. Houd de juiste gegevens bij. Due diligence-dossiers, d.w.z. IRCC of gelijkwaardige informatie [3], moeten minimaal 20 jaar na het einde van het gebruik worden bewaard.

6. Overdracht (het doorgeven van de genetische hulpbron aan een derde partij).

De overdracht van genetische rijkdommen moet in overeenstemming zijn met de vereisten die in PIC en MAT staan gestipuleerd.

De overdracht moet omvatten:

 • het internationaal erkende conformiteitscertificaat (IRCC) of gelijkwaardige informatie [3]
 • toegangsvergunningen en MAT, indien van toepassing

De overgedragen informatie moet door de nieuwe houder worden bewaard en bij eventuele volgende overdrachten worden opgenomen.

7. Als je vaststelt dat jouw werk niet binnen het toepassingsgebied van het Nagoya Protocol valt:

Houd een overzicht bij van wat je hebt gedaan om te concluderen dat de genetische hulpbron niet binnen de scope viel, bij wijze van ‘due diligence’. Er is geen verdere actie vereist.

Je moet je er wel van bewust zijn dat sommige landen mogelijk hun eigen ABS-wetgeving hebben die geen verband houdt met het Nagoya Protocol en dat deze moet worden opgevolgd.


[1] In de richtlijnen van de EU over het protocol wordt verduidelijkt dat “onderzoek” moet worden gedefinieerd als “het systematisch onderzoek naar en de studie van materialen en bronnen om feiten vast te stellen en nieuwe conclusies te trekken” en “onderzoek en ontwikkeling” als “creatief werk verricht op systematische basis om de kennisvoorraad, inclusief kennis van mens, cultuur en samenleving, en het gebruik van de kennisvoorraad te vergroten om nieuwe toepassingen te bedenken”.

[2] Als genetische rijkdommen na 12 oktober 2014 worden verkregen via een ex situ-collectie in het land van herkomst, vallen ze binnen het toepassingsgebied, ongeacht wanneer ze aan de collectie zijn toegevoegd.

[3] Equivalente informatie moet de datum en plaats van toegang tot de genetische hulpbron bevatten; een beschrijving van de genetische hulpbron, inclusief unieke identificatiemiddelen, indien beschikbaar; de bron waaruit de genetische hulpbron rechtstreeks is verkregen; het al dan niet aanwezig zijn van rechten en verplichtingen met betrekking tot toegang en verdeling van voordelen, met inbegrip van daaropvolgende aanvragen en commercialisering; toegangsvergunningen, indien van toepassing; onderling overeengekomen voorwaarden, inclusief regelingen voor het delen van voordelen, indien van toepassing.