Veelgestelde Vragen

Waar vind ik hulp bij het verkrijgen van vergunningen om samples/specimens te verzamelen?

Nationale ABS-contactpunten (National Focal Points) kunnen worden gecontacteerd voor hulp bij het verkrijgen van ABS-vergunningen. Focal Points voor elk land zijn te vinden op het ABS Clearing-House, zie deze pagina’s voor meer info.

Merk op dat niet alle landen een Focal Point hebben en dat de Focal Points alleen verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie over ABS-vergunningen en -overeenkomsten.

Als je een Focal Point raadpleegt, documenteer dan de communicatie en koppel deze informatie aan de gegevens binnen uw data management systeem.

Hoe moeten onderzoekers omgaan met situaties waarin er geen ​​wettelijke vergunning kan worden verkregen?

Als je de juiste vergunning niet kan verkrijgen, kan je niet het geplande werk niet uitvoeren. Voor sommige landen is het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging bijna onmogelijk. We bevelen daarom aan dat onderzoekers voor begeleiding naar de National Focal Points in het ABS Clearing-House kijken. Als je geen contactpersoon in het ABS Clearing-House kunt vinden, neem dan rechtstreeks contact op met het ABS Clearing-House.

Registreer je pogingen om een ​​vergunning te verkrijgen. Het kan nuttig zijn voor het algehele vergunningsproces en de functie van het Clearing-House om feedback te krijgen over de uitdagingen bij het verkrijgen van vergunningen en andere aspecten van naleving.

Hoe kom ik aan PIC en MAT voor het inventariseren van soortenrijkdom (waar ik van tevoren niet weet welke soorten zullen worden bemonsterd)?

Elk land ontwikkelt PIC en MAT op basis van hun unieke wet- en regelgeving. Dit kan ook van toepassing zijn op het in kaart brengen van soorten. Het National Focal Point is de beste plaats om informatie hierover in te winnen.

Is het delen van voordelen alleen een vereiste als er plannen zijn om (resultaten van onderzoek op) de genetische hulpbronnen te commercialiseren?

Nee. Het Nagoya Protocol heeft een bijlage met een lijst van mogelijke monetaire en niet-monetaire voordelen, die mogelijk in een MAT worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke ‘voordelen’ die moeten worden gedeeld in een ABS-procedure?

De monetaire en niet-monetaire voordelen, zoals vermeld in de bijlage bij het Nagoya Protocol:

Financiële voordelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

a. vergoedingen voor toegang of een vergoeding per verzameld of anderszins verkregen monster;
b. betalingen vooraf;
c. mijlpaalbetalingen;
d. betaling van royalty’s;
e. vergoedingen voor licenties in geval van commercialisering;
f. bijzondere vergoedingen te betalen aan trustfondsen ter ondersteuning van het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit;
g. salarissen en preferentiële voorwaarden indien onderling overeengekomen;
h. financiering van onderzoek;
i. joint-ventures;
j. gezamenlijke eigendom van relevante intellectuele-eigendomsrechten.

Niet-financiële voordelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

a. delen van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling;
b. samenwerking bij en bijdragen aan wetenschappelijke onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma’s, met name op het gebied van biotechnologie, waar mogelijk in de partij die de genetische rijkdommen levert;
c. participatie in productontwikkeling;
d. samenwerking bij en bijdragen aan onderwijs en training;
e. toelating tot ex situ voorzieningen voor genetische rijkdommen en tot databases;
f. overdracht aan de leverancier van de genetische rijkdommen van kennis en technologie tegen eerlijke en meestbegunstigde voorwaarden, met inbegrip van concessionele en preferentiële voorwaarden, indien overeengekomen, in het bijzonder kennis en technologie die gebruikmaken van genetische rijkdommen, met inbegrip van biotechnologie, of die relevant zijn voor het behoud en duurzaam gebruik van biologische diversiteit;
g. versterking van de capaciteit voor de overdracht van technologie;
h. institutionele capaciteitsopbouw;
i. menselijke en materiële hulpbronnen ter versterking van de capaciteit voor het beheer en handhaving van toegangsvoorschriften;
j. training met betrekking tot genetische rijkdommen met volledige deelname van landen die genetische rijkdommen leveren, en waar mogelijk in die landen;
k. toegang tot wetenschappelijke informatie die relevant is voor het behoud en duurzaam gebruik van biologische diversiteit, met inbegrip van biologische inventarissen en taxonomische studies;
l. bijdragen aan de lokale economie;
m. onderzoek gericht op prioritaire behoeften, zoals gezondheid en voedselzekerheid, rekening houdend met lokale toepassingen van genetische rijkdommen in de partij die genetische rijkdommen levert;
n. institutionele en professionele relaties die kunnen voortvloeien uit een overeenkomst over toegang en verdeling van voordelen en latere samenwerkingsactiviteiten;
o. voordelen inzake zekerheid omtrent voedsel en middelen van bestaan;
p. maatschappelijke erkenning;
q. gezamenlijke eigendom van relevante intellectuele-eigendomsrechten.

Waar vind ik het antwoord op nog meer vragen?

Neem rechtstreeks contact op met VLIR (Filip Colson). Misschien voegen we je vraag wel toe aan deze lijst.

Een ander goed vertrekpunt kan de uitgebreide lijst van het Duitse Agentschap voor Natuurbehoud zijn.